Statut Federacji Konsumentów

Statut Stowarzyszenia Federacja Konsumentów

Uchwalony 13 listopada 1981r. przez I Krajowy Zjazd Delegatów, ze zmianami dokonanymi przez kolejne Zjazdy, w tym IX, który odbył się 25 czerwca 2012r.

Zatwierdzony 16 października 2012r. postanowieniem XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Sygn. akt (KRS): 0000075284

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Federacja Konsumentów jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem konsumentów, samodzielnie określającym swoje cele, program i struktury organizacyjne.

2. Federacja Konsumentów, zwana dalej Federacją działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, wpisu do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pod nr 1052 w dniu 7 lipca 1981r. oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000075284 w dniu 17.01.2002r. Jest organizacją pożytku publicznego od 01.06.2004r.

§ 2

Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 3

1. Federacja ma prawo do używania odznak i pieczęci według zatwierdzonych wzorów.

2. Federacja opiera swoją działalność na aktywności społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Federacja ma prawo powoływania oddziałów.

§ 5

Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.

Rozdział II – Cele Federacji i sposoby ich realizacji

§ 6

Celami działania Federacji są:

1. Cele działania Federacji Konsumentów, obejmują zadania w zakresie:
a) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
b) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
d) ochrony i promocji zdrowia;
e) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
g) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
h) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i jej społecznej odpowiedzialności;
i) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
j) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
k) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
l) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
m) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
n) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
o) promocji i organizacji wolontariatu;
p) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
q) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
r) zrównoważonego rozwoju, w tym zrównoważonej konsumpcji;
s) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, w zakresie określonym w treści niniejszego paragrafu.

2. Cele działania określone w § 6 lit. a-s, obejmują te zadania, w zakresie związanym z ochroną konsumentów, promocją zrównoważonej konsumpcji, edukacją konsumencką lub poradnictwem obywatelskim.

§ 7

Realizując swoje cele określone w § 6 Federacja:

1. Działa na rzecz stworzenia systemu ochrony interesów konsumentów indywidualnych zmierzającego do zapewnienia należnych im praw do:
a) ochrony przed zagrożeniami dla ich zdrowia i bezpieczeństwa,
b) ochrony interesów ekonomicznych,?
c) dostępu do odpowiednich informacji w celu umożliwienia dokonywania świadomego wyboru zgodnie z indywidualnymi życzeniami i potrzebami,
d) edukacji, w tym edukacji na temat skutków dla środowiska podejmowanych przez konsumentów wyborów społecznych i gospodarczych,
e) dostępności skutecznego dochodzenia roszczeń,
f) swobody zrzeszania się i wyrażania poglądów w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą, indywidualnie, w ramach grup lub organizacji.

2. Promuje wzorce zrównoważonej konsumpcji.

3. Oddziałuje na politykę konsumencką państwa, samorządu.

4. Prowadzi poradnictwo obywatelskie w zakresie ujętym w ust. 1.

5. Zapewnia poszanowanie zasad równości szans kobiet i mężczyzn.

§ 7a

1. Określona w statucie działalność nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna pożytku publicznego.

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

3. Wyznaczenie zakresu działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego określa Rada Krajowa w drodze stosownej uchwały.

4. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Rozdział III – Członkowie Federacji – ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Federacji dzielą się na:

1. członków zwyczajnych

2. członków wspierających

3. członków honorowych

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Federacji może być każdy obywatel polski mający zdolność do czynności prawnych, a także małoletni, który ukończył 16 rok życia – na warunkach określonych w prawie o stowarzyszeniach.

2. Członkostwo zwyczajne nabywa się na mocy uchwały właściwej terenowej rady oddziału na podstawie złożonej pisemnej deklaracji. Członek zwyczajny Federacji jednocześnie jest członkiem Oddziału Federacji, którego Rada podjęła uchwałę w przedmiocie przyjęcia członka.

3. Członek zwyczajny Federacji:
a) ma czynne i bierne prawo wyborcze,
b) ma prawo składania wniosków i uczestniczenia we wszystkich pracach i akcjach,
c) ma prawo uzyskiwania informacji o wynikach badań, analizach i ocenach prowadzonych przez Federację lub na jej wniosek.

4. Członkowie zobowiązani są do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji,
b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Federacji,
c) sygnalizowania organom Federacji przypadków naruszania interesów konsumentów,
d) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Radę Oddziału, chyba że Rada Oddziału zwolniła go z tego obowiązku,
e) przynależności do jednego Oddziału Federacji Konsumentów.

5. Wyróżniającym się członkom Federacja przyznaje złotą i srebrną odznakę Zasłużony dla Federacji Konsumentów zgodnie z regulaminem ustalonym przez Radę Krajową oraz może występować o przyznanie odznaczeń państwowych.

§ 10

1. Członkiem wspierającym Federacji może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która chce wspierać działalność Federacji poprzez zadeklarowanie stałej pomocy finansowej lub rzeczowej.

2. Członków wspierających przyjmuje Rada Krajowa na podstawie pisemnej deklaracji.

3. Członek wspierający ma prawo uzyskiwania informacji o wynikach badań, analizach i ocenach prowadzonych przez Federację lub na jej wniosek.

§ 11

1. Członkiem honorowym staje się osoba fizyczna wyróżniona tytułem Honorowy Członek Federacji Konsumentów

2. Tytuł Honorowy Członek Federacji Konsumentów przyznawany jest na wniosek Rady Krajowej przez Krajowy Zjazd Delegatów.

3. Członek honorowy ma prawo do:

a) składania wniosków i uczestnictwa we wszystkich pracach i akcjach Federacji,
b) uzyskania informacji o wynikach badań, analizach i ocenach prowadzonych przez Federację lub na jej wniosek,
c) uczestnictwa w Krajowym Zjeździe Delegatów.

§ 12

Członkostwo ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie właściwej Radzie Oddziału lub w przypadku członków wspierających, Radzie Krajowej; w razie rozwiązania Oddziału właściwa jest Rada Krajowa;

2. wykreślenia z ewidencji członków za nie opłacanie składek członkowskich co najmniej przez rok kalendarzowy. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Rada Oddziału. Od uchwały przysługuje odwołanie do Rady Krajowej w terminie 1 miesiąca;

3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych;

4. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego;

5. śmierci;

6. rozwiązania Oddziału, w którym osoba fizyczna uzyskała członkostwo, chyba że w terminie 6 miesięcy od rozwiązania Oddziału złożyła do Rady Krajowej oświadczenie o przystąpieniu do innego Oddziału Federacji. Takie nabycie członkostwa nie wymaga oddzielnej uchwały Rady Oddziału.

§ 13

Sympatykiem Federacji Konsumentów może być każda osoba fizyczna lub prawna, nie będąca członkiem w rozumieniu §8 ust. 1-3, która popiera cele i zadania statutowe Federacji i została wpisana do rejestru sympatyków.

Rozdział IV Władze Federacji

§ 14

Władzami Federacji są:

A. Krajowy Zjazd Delegatów;
B. Zarząd Federacji zwany Radą Krajową;
C. Główna Komisja Rewizyjna;
D. Sąd Koleżeński

§ 15

1. Kadencja władz Federacji trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

2. Prezes i Członkowie Rady Krajowej mogą ubiegać o pełnienie swych funkcji w kolejnych kadencjach.

3. Członkowie władz Federacji pełnią swoje funkcje społecznie. Wyjątek stanowi 2-3 członków Rady Krajowej, którzy mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

4. Uchwały władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 16

1. Władze mają prawo odwołać ze swego składu poszczególnych członków w przypadku powtarzającego się braku uczestnictwa w pracach.

2. W razie potrzeby władze Federacji mogą na wakujące miejsce dokooptować do swego grona nowych członków w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

3. Kooptacja odbywa się w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków tych władz.

4. Do władz organu zarządzającego mogą kandydować osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

A. KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

§ 17

1. Najwyższą władzą Federacji jest Krajowy Zjazd Delegatów zwołany przez Radę Krajową

2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 18

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1. określenie głównych kierunków działalności Federacji;

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Krajowej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

3. podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie Krajowej;

4. wybór Prezesa Rady Krajowej, Rady Krajowej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

5. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu;

6. zatwierdzanie regulaminów Rady Krajowej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

7. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego;

8. podejmowanie uchwał o zmianie statutu;

9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Federacji;

10. przyznawanie tytułu Członka Honorowego;

11. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 19

Krajowy Zjazd Delegatów ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie - przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania bądź w drugim, który rozpoczyna się 15 minut po upływie pierwszego terminu - bez względu na liczbę obecnych, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 20

1. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani na Ogólnych Zebraniach Członków. Oddział wybiera jednego delegata.

2. Tylko delegaci na Zjazd posiadają czynne prawo wyborcze oraz głos stanowiący.

3. Delegat posiada bierne prawo wyborcze.

4. Kadencja delegata trwa do wyboru delegatów na następny Krajowy Zjazd Delegatów;

5. Mandat delegata wygasa w razie rozwiązania oddziału.

6. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą wziąć udział inni członkowie Federacji, o ile posiadają upoważnienie Ogólnego Zebrania Członków (uczestnik Krajowego Zjazdu), z zastrzeżeniem postanowienia § 20 ust. 7. Uczestnik Krajowego Zjazdu posiada bierne prawo wyborcze.

7. Oddział może upoważnić maksymalnie:
- 3 osoby, o ile na dzień Krajowego Zjazdu wykaże członkostwo minimum 70 osób z opłaconymi składkami w roku kalendarzowym Zjazdu;
- 2 osoby, o ile na dzień Krajowego Zjazdu wykaże członkostwo minimum 50 osób z opłaconymi składkami w roku kalendarzowym Zjazdu;
- 1 osobę, o ile na dzień Krajowego Zjazdu wykaże członkostwo minimum 20 osób z opłaconymi składkami w roku kalendarzowym Zjazdu.

Do liczby osób wykazanych nie wlicza się członków zwolnionych przez Radę Oddziału z płacenia składek.

8. Uczestnik wybrany do Komisji Zjazdu lub innego ciała Zjazdu posiada prawo głosu wyłącznie w zakresie wykonywania czynności w ramach tej Komisji lub innego ciała.

§ 21

O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Federacji, Rada Krajowa zawiadamia delegatów i uczestników, za pośrednictwem właściwego Oddziału, co najmniej na 30 dni przed terminem zwołania Zjazdu.

§ 22

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Federacji może być zwołany na podstawie uchwały Rady Krajowej, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby delegatów.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Federacji jest zwołany przez Radę Krajową w terminie 3 miesięcy od daty wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

3. W nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Federacji udział biorą delegaci wybrani na ostatni zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów oraz delegaci z nowo powołanych oddziałów. Postanowienie §20 pkt. 4 stosuje się odpowiednio.

B. RADA KRAJOWA

§ 23

Zarząd Federacji nosi nazwę Rada Krajowa Federacji i składa się z 11 członków.

§ 24

Rada Krajowa kieruje całokształtem działalności Federacji, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Krajowym Zjazdem Delegatów.

§ 25

Do kompetencji Rady należą:

1. kierowanie działalnością Federacji zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów Federacji;

2. reprezentowanie Federacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu;

3. zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych;

4. zarządzanie majątkiem i funduszami Federacji;

5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Federacji;

6. zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów;

7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Rad Oddziałów;

8. powoływanie, zawieszanie, rozwiązywanie oddziałów i nadzorowanie ich działalności;

9. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;

10. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych;

11. nadawanie złotej i srebrnej odznaki Federacji;

12. występowanie z wnioskiem o przyznanie tytułu Honorowego Członka Federacji Konsumentów;

13. występowanie z wnioskami o odznaczenia państwowe;

14. przyjmowanie i wykreślanie członków wspierających;

15. podejmowanie uchwał w sprawach Federacji nie należących do właściwości innych władz.

§ 26

1. Posiedzenia Rady Krajowej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż jeden raz na sześć miesięcy.

2. Uchwały Rady Krajowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

3. Podjęte przez Radę Krajową uchwały powinny być przekazywane do terenowych jednostek organizacyjnych. Przekazanie może odbyć się drogą elektroniczną.

4. W posiedzeniach Rady Krajowej bierze udział z głosem doradczym Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.

§ 27

1. Prezydium Rady Krajowej kieruje działalnością Federacji w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Krajowej, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Krajową.

2. Skład Prezydium na wniosek Prezesa wybiera Rada Krajowa na pierwszym posiedzeniu. W skład Prezydium Rady Krajowej wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i 2-4 członków.

3. Uchwały Prezydium zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

4. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Krajowej.

5. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

C. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 28

Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Federacji, składa się z 5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 29

1. Główna Komisja Rewizyjna powołana jest do:
a) kontroli całokształtu działalności Federacji, w szczególności zgodnego jej działania z postanowieniami statutu;
b) kontroli realizacji uchwał władz Federacji;
c) kontroli gospodarki finansowej wszystkich ogniw Federacji.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdanie za okres kadencji.

3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Rady Krajowej z wnioskami, wynikającymi z ustaleń i kontroli z żądaniem wyjaśnień.

4. Przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału w posiedzeniach Rady Krajowej i jej Prezydium z głosem doradczym.

5. Uchwała w sprawie wniosku zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Federacji może zapaść w obecności wszystkich członków Głównej Komisji Rewizyjnej kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

6. Szczegółowy zakres działalności Głównej Komisji Rewizyjnej – określa regulamin uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów Federacji.

7. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej mogą być członkowie stowarzyszenia, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo skarbowe.

8. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku: małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów.

D. SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 30

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.

§ 31

1. Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy:
a) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Federacji wynikłych w obrębie Federacji;
b) rozpatrywanie spraw członków Federacji dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz.

2. Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:
a) upomnienie;
b) zawieszenie w prawach członka na okres od pół roku do dwóch lat;
c) wykluczenie z Federacji.

3. Zatarcie kar następuje z urzędu po upływie:
a) pół roku po orzeczeniu upomnienia;
b) rok po zakończeniu upływu zwieszenia w prawach członka.

4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów Federacji w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia. W tym terminie można również złożyć wniosek do Rady Krajowej o zawieszenie kary do czasu podjęcia decyzji przez Krajowy Zjazd Delegatów Federacji. Do czasu podjęcia uchwały przez Krajowy Zjazd Delegatów Federacji lub Radę Krajową prawa członka ulegają zawieszeniu.

5. Zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów Federacji.

6. Przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego ma prawo udziału w posiedzeniach Rady Krajowej i jej Prezydium z głosem doradczym.

Rozdział V Terenowe jednostki organizacyjne Federacji

§ 32

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Federacji są oddziały. Działają one w oparciu o regulaminy uchwalone przez zebrania ogólne członków.

2. Oddziały, w zależności od warunków terenowych, zainteresowań zawodowych i środowiskowych, mogą organizować koła i zespoły będące jednostkami specjalistycznymi, działającymi na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Radę Krajową.

3. Oddziały mogą, za zgodą Rady Krajowej, tworzyć ośrodki zamiejscowe, filie itp.

§ 33

1. Oddział może być utworzony przez co najmniej 10 osób fizycznych – założycieli.

2. Tworzenie oddziałów Federacji wymaga zgody Rady Krajowej. Uchwała Rady Krajowej w tym przedmiocie skutkuje nabyciem członkostwa Federacji i właściwego Oddziału przez założycieli.

3. Prezes Federacji ma prawo, w uzasadnionych przypadkach zawiesić działalność oddziału do czasu podjęcia przez Radę Krajową ostatecznej decyzji.

4. Rozwiązanie oddziału lub powołanych przezeń agend następuje na mocy uchwały Rady Krajowej.

§ 34

1. Władzami oddziału są:
a) Ogólne Zebranie Członków;
b) Rada;

2. Do władz oddziału mają zastosowanie odpowiednio postanowienia §16 niniejszego statutu.

§ 35

1. Ogólne Zebranie Członków zwoływane jest przez Radę w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

2. Ogólne Zebranie Członków może być również zwołane na żądanie Rady Krajowej, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków oddziału.

3. Ogólne Zebranie Członków może odbyć się w dwóch terminach i ma prawo do podejmowania uchwał - w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie, który rozpoczyna się 15 minut po upływie pierwszego – bez względu na liczbę obecnych, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

4. Ogólne Zebranie Członków wybiera Delegatów na Krajowy Zjazd.

§ 36

1. Zebrania sprawozdawczo – wyborcze zwoływane są co 4 lata.

2. Termin, miejsce i porządek obrad ogólnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego ustala Rada i podaje do wiadomości członkom co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

3. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków może zostać zwołane w drugim terminie, który rozpoczyna się 15 minut po upływie pierwszego terminu.

4. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze:
a) rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady
b) wybiera Prezesa Rady Oddziału i Radę Oddziału;
c) podejmuje uchwały w sprawach wnoszonych pod obrady ogólnego zebrania i dotyczące działalności oddziału.

§ 37

1. W okresie między zebraniami ogólnymi Rada kieruje działalnością Oddziału i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed ogólnym zebraniem członków oddziału oraz Radę Krajową.

2. Rada Oddziału składa się z 3-7 członków, którzy spośród siebie wybierają Wiceprezesa i Skarbnika.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata, a wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.

4. Prezes oddziału oraz członkowie Rady mogą ubiegać się o pełnienie swych funkcji w kolejnych kadencjach.

5. Rada zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na pół roku.

6. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 38

Do zakresu działania Rady Oddziału należy:

1. Wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, Rady Krajowej oraz uchwał Ogólnego Zebrania Członków

2. Przyjmowanie i odwoływanie Członków Zwyczajnych.

3. Uchwalanie programów pracy.

4. Gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Krajową.

5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Ogólnemu Zebraniu Członków oraz Radzie Krajowej.

Rozdział VI Majątek i fundusze Federacji

§ 39

1. Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Federacji składają się:
a) składki członkowskie;
b) dotacje;
c) dochody z własnej działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z przepisami prawa;
d) dochody z majątku Federacji.

3. Zasady gospodarki finansowej ustala Rada Krajowa Federacji.

4. Majątek Federacji jest przeznaczony na cele statutowe.

§ 40

1. Wszelkie postanowienia władz Federacji zmierzające do uszczuplenia majątku Federacji wymagają uchwały Rady Krajowej podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Oświadczenia woli w sprawach finansowych i cywilno – prawnych wymagają reprezentacji łącznej dwóch członków Prezydium Rady Krajowej.

3. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII Zmiana Statutu

§ 41

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów Federacji większością 2/3 głosów pryz obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Postanowienie §19 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.

Rozdział VIII Rozwiązanie Federacji

§ 42

1. Uchwałę o rozwiązaniu Federacji podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów Federacji większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia przez Krajowy Zjazd Delegatów uchwały o rozwiązaniu Federacji Zjazd podejmuje równocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Federacji i powołuje Komisję Likwidacyjną złożoną z członków Rady Krajowej.

<< Statut, organy statutowe

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij